ΓΤΤ


Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Ποια είναι τα προσόντα των συμβούλων ΣΕΠ στο ΕΑΠ και ποιες οι αμοιβές τους;

Τα στοιχεία από το έγγραφο του ΕΑΠ που παρουσιάζονται παρακάτω, δίνουν απάντηση μεταξύ άλλων και σε τρεις ερωτήσεις που απασχολούν πολλούς φοιτητές και όχι μόνο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.Ποιες είναι οι αμοιβές των συμβούλων ΣΕΠ που διδάσκουν στα διάφορα τμήματα του ΕΑΠ;

Ποια τα τυπικά προσόντα που οφείλουν να έχουν;

Ποιες είναι οι συμβατικές τους υποχρεώσεις ως σύμβουλοι ΣΕΠ;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

1. Μελέτη του επιμορφωτικού – ενημερωτικού υλικού, που δίδεται από το E.Α.Π.
2. Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). (Για καλύτερη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου και της ύλης, που θα κληθείτε να διδάξετε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορείτε να δείτε τα βιβλία της θεματικής ενότητας στην οποία υποβάλλετε υποψηφιότητα στην “εξ αποστάσεως βιβλιοθήκη και υπηρεσίες πληροφόρησης του E.Α.Π.”, Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων, 262 22, Πάτρα, τηλ.: 2610-362830 begin_of_the_skype_highlighting              2610-362830      end_of_the_skype_highlighting).
3. Αποστολή πέντε-έξι επιστολών ενημερωτικού / εμψυχωτικού χαρακτήρα προς όλους τους φοιτητές. (Οι επιστολές περιέχουν πληροφορίες και παρατηρήσεις γενικού ενδιαφέροντος για την πορεία των σπουδών, προετοιμασία για τις προσεχείς ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, βιβλιογραφικές και μεθοδολογικές οδηγίες κ.λ.π.)
4. Παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων – σεμιναρίων, τα οποία θα καθορίζονται από τη Μονάδα Αξιολόγησης του E.Α.Π.
5. Επικοινωνία τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική με κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του Ακ. Έτους σε τακτές ημέρες και ώρες, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του διδάσκοντα και του διδασκόμενου.
6. Προετοιμασία και συμμετοχή σε πέντε (5) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). (Στόχος είναι να ενθαρρύνει το μέλος Σ.Ε.Π. τους φοιτητές στη μαθησιακή τους πορεία και να τους προτείνει βιβλιογραφικές πηγές)...

7. Προετοιμασία και συμμετοχή σε τέσσερις (4) συναντήσεις με την Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.).
8. Κατάθεση προτάσεων προς συζήτηση σε κάθε συνάντηση Ο.Δ.Π.
9. Συμμετοχή στην: α) εκπόνηση θεμάτων γραπτών εργασιών, β) εκπόνηση θεμάτων τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και γ) κατάρτιση καταλόγου δυσνόητων σημείων του εκπαιδευτικού και βοηθητικού υλικού.
10. Βαθμολόγηση τεσσάρων (4) έως έξι (6) γραπτών εργασιών των φοιτητών και διόρθωση γραπτών των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και παράδοση βαθμολογίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
11. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π. αλλά και στις αντίστοιχες άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου ή άλλου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
12. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών, εφόσον του ανατεθούν.
13. Σύνταξη ολιγοσέλιδης επιστημονικής έκθεσης στο τέλος του διδακτικού έτους.

7. ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Τα αναφερόμενα ποσά είναι ενδεικτικά. Το ύψος του μισθού και των επιδομάτων καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.)

Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Μηνιαίος μισθός για ένα πλήρες τμήμα φοιτητών είναι 986.06 € (μικτά).
• Ένα πλήρες τμήμα για τα προπτυχιακά Π.Σ. θεωρείται εκείνο που έχει ± 4 → 31 φοιτητές
• Ένα πλήρες τμήμα για τα μεταπτυχιακά Π.Σ. θεωρείται εκείνο που έχει ±4 → 32 φοιτητές
Το Ε.Α.Π. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς μικρές αποκλίσεις στον αριθμό των φοιτητών που αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες δε θα υπερβαίνουν ή δε θα υπολείπονται του παραπάνω ορίου, χωρίς βεβαίως αυτό να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση και υποχρέωση του E.Α.Π. προς αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της αμοιβής του μέλους Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).
Για όσα μέλη Σ.Ε.Π. αναλάβουν τμήμα με μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό φοιτητών από το πλήρες τμήμα, ο μηνιαίος μισθός τους θα αυξομειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών του τμήματος.
Για τη διόρθωση των γραπτών των φοιτητών που εγγράφονται μόνο για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις θα χορηγείται αποζημίωση ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών που αναλαμβάνει κάθε μέλος Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα για τη διόρθωση 1-4 γραπτών στις τελικές εξετάσεις λαμβάνεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 1 φοιτητή κανονικής φοίτησης, 5-8 γραπτών αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 2 φοιτητές κανονικής φοίτησης και ούτω καθεξής.
Το μέλος ΣΕΠ υποχρεούται, εφόσον το Ε.Α.Π. ορίσει, να επιβλέψει Διπλωματικές Εργασίες ως 1ος ή/και 2ος κριτής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάθεσης, η αμοιβή για το έργο που θα εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου καταβάλλεται εφάπαξ και ανέρχεται στο ποσό των 623 ευρώ μικτά ανά Διπλωματική Εργασία. Εφόσον κάποιο μέλος ΣΕΠ οριστεί 1ος κριτής διπλωματικών εργασιών, το Ε.Α.Π. μπορεί να τον ορίσει και ως 2ο κριτή σε διπλωματικές εργασίες χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής.

Για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεως (οδοιπορικά) θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες δαπάνες με την προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων παραστατικών δικαιολογητικών στοιχείων, όπως προβλέπονται από τον Ν. 2685/1999 και μετά τη σχετική εκκαθάρισή τους από το αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ. Τονίζεται ότι οι δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά) υπολογίζονται με βάση την έδρα του μέλους ΣΕΠ, όπως αυτή καθορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 2.

Επιπλέον, δίνονται ως επιδόματα (μικτά):
• Εξοικείωσης με το γνωστικό αντικείμενο (μόνο για την πρώτη φορά που ο Σ.Ε.Π. διδάσκει το αντικείμενο συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας): 440,20 €
• Δια ζώσης επικοινωνίας (με άλλα μέλη Σ.Ε.Π. και Φοιτητές): 733,68 €
• Συστημάτων Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: 500 €
• Βοηθού Συντονιστή: 1.800 €
• Συντονιστή: 2.934,7 €
• Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου: 2.934,7 €


Προσόντα Πρόσληψης:
Σύμφωνα με το εδάφιο 10 του αρθ. 4 του Ν. 2552/1997 (όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002 & από το αρθ. 19 του Ν. 3577/2007), υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) μπορούν να είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη ΣΕΠ προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο των Θ.Ε. που υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές σκιαγραφούνται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.

Ολόκληρο το έγγραφο του ΕΑΠ είναι διαθέσιμο εδώ


Read more: http://edu4adults.blogspot.com/2010/12/blog-post_1134.html#ixzz17GfGgiBH