ΓΤΤ


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

«Το ΤΠΔΥ θα έχει την ταμειακή δυνατότητα να χορηγεί μεγαλύτερο αριθμό εφάπαξ βοηθημάτων ανά έτος»Απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτση,
σε Αναφορά του κ. Σ. Ταλιαδούρου

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτσης σε απάντηση Αναφοράς που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα αναφέρει ότι με τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν ληφθεί
διαφυλάσσεται το υπάρχον ασφαλιστικό κεφάλαιο και η βιωσιμότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ενώ θα δοθεί η ταμειακή δυνατότητα στο ΤΠΔΥ για χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού εφάπαξ βοηθημάτων ανά έτος.


Ειδικότερα η απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει ως εξής:

 «Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 37/17.6.2014 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κ. Σπύρο Ταλιαδούρο, σχετικά με την αθροιστική περικοπή κατά 42,67% που επιβλήθηκε με τους νόμους 3986/2011, 4024/2011 και 4093/2012 στο χορηγούμενο, από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), εφάπαξ βοήθημα στους συνταξιοδοτούμενους δημοσίους υπαλλήλους, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την διατάραξη κατά τα τελευταία χρόνια της σχέσης εισερχομένων και εξερχομένων στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω της αθρόας και μαζικής εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων και βεβαίως λόγω της δέσμευσης για πρόσληψη 1 νέου στη θέση 5 αποχωρούντων υπαλλήλων προκλήθηκε αφενός η διόγκωση των συσσωρευμένων ελλειμμάτων του Ταμείου με συνέπεια αφενός μεν την αδυναμία αυτού ν' ανταποκριθεί άμεσα στην καταβολή του εφάπαξ και αφετέρου τη συσσώρευση χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί με την ευκαιρία αυτή ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τ.Π.Δ.Υ. δεν προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης των ελλειμμάτων τα οποία οφείλονται στις εκάστοτε ευεργετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν στο παρελθόν αλλά και της κατάργησης της κρατικής επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο σε συνεργασία με το Ταμείο και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΑΔΕΔΥ μελέτησε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τόσο του πρωτογενούς όσο και του συνολικού ελλείμματος και βεβαίως την ένταξη σε ομαλή τροχιά ανάπτυξης των οικονομικών του Ταμείου σε βάθος χρόνου και την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων για απονομή του βοηθήματος.
Ειδικότερα, με τον εφαρμοστικό νόμο 3986/1-7-2011 του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2012- 2015 προβλέφθηκαν ρυθμίσεις, αφενός για τον περιορισμό των δαπανών του Ταμείου με την περικοπή του εφάπαξ εκ ποσοστού 10% και αφετέρου για την ενίσχυση των εσόδων του με θέσπιση ειδικής εισφοράς, πέραν των προβλεπομένων, σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Προς την ανωτέρω κατεύθυνση οικονομικής εξυγίανσης, προβλέφθηκε με τον νόμο 4024/27-10- 2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», ότι στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις 1-1-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 15%, ενώ σε αυτούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 1-1-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 20%.
Οι μειώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την επίτευξη οικονομιών, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και την ομαλή συνέχιση καταβολής των εφάπαξ βοηθημάτων. Στην προσπάθεια αυτή κρίθηκε αναγκαίο να συμβάλλουν όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και για το λόγο αυτό οι ανωτέρω μειώσεις είναι οριζόντιες, χωρίς καμία εξαίρεση σε οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων.
Η Πολιτεία μετά την ψήφιση των νόμων 3845/2010 (Α' 65) «Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και του προγράμματος Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α' 28), έχει αναλάβει την υποχρέωση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη του υπάρχοντος ασφαλιστικού κεφαλαίου και η καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισμένων παροχών, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης της καταβολής των παροχών τους στους δικαιούχους.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Συνεννόησης του Ν. 4046/2012 προβλέπεται η ρητή δέσμευση - υποχρέωση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προβεί σε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να εντοπίσει τα ταμεία πρόνοιας για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά την συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν και να αναπροσαρμόσει αναλόγως το ύψος των βοηθημάτων αυτών. Η εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης επιβάλλεται από τις διατάξεις του προγράμματος Συνεννόησης (ν.4046/2012 -Α' 28) όπου στη σελίδα 789 αναφέρεται ότι: «... Η κυβέρνηση εντοπίζει τα Ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμόζει τις πληρωμές...».
Βάσει του ανωτέρω πλαισίου εκπονήθηκε Αναλογιστική Μελέτη Ελέγχου Περιπτώσεων (Case
Study) από την οποία προέκυψαν οι αναλογιστικές εκτιμήσεις, ανά τομέα πρόνοιας, περιπτώσεων μέσων όρων για την ανταποδοτικότητα εισφορών - παροχών των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων που δικαιώθηκαν εφάπαξ βοηθήματα τα έτη 2010 και 2011, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί στη συνέχεια το ύψος των χορηγούμενων εφάπαξ βοηθημάτων.
Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» με τις οποίες επέρχεται η μείωση των καταβαλλομένων εφάπαξ βοηθημάτων από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά ποσοστό 22,67% στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος βασίστηκαν στις ανωτέρω μελέτες ειδικού σκοπού.
Τα μέτρα αυτά θα δώσουν την ταμειακή δυνατότητα στο ΤΠΔΥ να χορηγεί μεγαλύτερο αριθμό εφάπαξ βοηθημάτων ανά έτος ώστε να μειωθεί ο όγκος των εκκρεμών αιτήσεων και να καταστεί δυνατή η σύντμηση του χρόνου αναμονής για απονομή του εφάπαξ βοηθήματος.
Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας», περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν για όλους τους φορείς - τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και συνεπώς και για το ΤΠΔΥ, να λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των φορέων -τομέων πρόνοιας χωρίς νέα ελλείμματα.
Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μελετά όλα τα αναγκαία μέτρα και θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των παροχών των φορέων - τομέων πρόνοιας αρμοδιότητάς του.»