ΓΤΤ


Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Συνεχίζονται οι διαλέξεις Νομικής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Λάρισας

Συνεχίζονται οι διαλέξεις του τμήματος Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Λάρισας που ξεκίνησαν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.  Αυτή την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου ομιλητής θα είναι ο κ. Μελέτιος Μουστάκας Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω που θα αναπτύξει το θέμα : “ Το Πρόγραμμα Καλλικράτης και η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Ο κ. Μουστάκας θα μιλήσει για τις αλλαγές που επήλθαν ανάγονται κατ’ αρχάς στην μορφή των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπου υφίστανται πλέον μόνο Δήμοι, αλλά και στην μορφή των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον με τον τύπο των Περιφερειών. Σημειωτέον
ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες του «Προγράμματος Καλλικράτης» προέκυψαν από αναγκαστικές συνενώσεις των υφισταμένων κατά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω «Προγράμματος» Ο.Τ.Α. ά  βαθμού (Δήμοι και Κοινότητες) και εκείνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).
Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», εξ άλλου, επέφερε και άλλες αλλαγές στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των σημερινών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες είναι ευρύτερες εκείνων που διέθεταν οι εν λόγω Ο.Τ.Α. πριν από το «Πρόγραμμα» αυτό.
Επιπροσθέτως, το ίδιο «Πρόγραμμα» προέβλεψε νέες ρυθμίσεις για τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., αλλά και για την οικονομική αυτοτέλειά τους (οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών).
Τέλος, το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθέτησε, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα λειτουργήσει, νέο σύγχρονο σύστημα εποπτείας επί των Ο.Τ.Α., εγκαθιδρύοντας την «Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.», της οποίας προΐσταται ο «Ελεγκτής Νομιμότητας».

Ο κ. Μουστάκας σπούδασε νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με το βαθμό «Άριστα». Στη συνέχεια, πραγματοποίησε  μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Δικαίου, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών Παρισίων - Παρίσι ΙΙ (Université de Droit, dÉconomie et de Sciences Sociales de Paris - Paris II) σε ειδικά θέματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Ιστορίας της σύγχρονης Διοίκησης, όπου και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (Diplôme d’Etudes Approfondies - DEA - de Droit Public).  Εκπόνησε διδακτορική διατριβή (Doctorat d’ Etat) στο Δημόσιο Δίκαιο στο ίδιο  Πανεπιστήμιο (Paris II), όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής (Docteur d’ État en Droit) τον Ιανουάριο 1993 με τον βαθμό «Άριστα» (Très Honorable). Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν το ακόλουθο: «La confiance de ladministré et son influence sur le régime juridique des actes administratifs unilatéraux» (H εμπιστοσύνη του διοικουμένου και η επιρροή της στο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων).

Έχει υποστηρίξει σημαντικές  υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας μας, αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία στην νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων, Νομαρχιακών και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων), ενώ έχει συμμετάσχει και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την σύνταξη Νόμων στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου.

Από το 2004 διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου και είναι Επίκουρος Καθηγητής, ενώ από το 2000 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στον τομέα της Νομικής πραγματοποιούνται στο «Μικρό Θέατρο» Ολύμπου 65 & Ερυθρού Σταυρού  Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να παρακολουθήσουν το τμήμα της Νομικής θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο 80.111.70.111 ή στο 2410625360